Pax Balica i Karlskrona den 16 oktober 2008
Succé för gasledningsdebatt

Redan presskonferensen före höstens Pax Baltica i Karlskrona den 16 oktober var välbesökt och lockade representanter för de flesta dagstidningarna i sydöstra Sverige. Chapmansskolans aula var tidigt välbesatt och drygt 150 åhörare räknades in, många av dem gymnasister från Karlskrona. Ordföranden i Allmänna Försvarsföreningen i Blekinge, förra landshövdingen Ingegerd Wärnersson hälsade välkommen och hoppades på breddning av kunskaper i gasämnet och en stimulerande debatt mellan politiker och företrädare för gasbolaget Nord Stream.

Hon konstaterade också att den svenska debatten om gasledningen prioriterat miljhöperspektiven och inte som i andra länder också tagit upp säkerhetspolitik, ekonomiska frågor och historisk bakgrund. Rysslands återkomst på den världspolitiska arenan har ännu en gång pekat på den betydelse Östersjön har i olika utvecklingsfrågor, sade Wärnersson.

Detta underströk också folkpartiets representant, riksdagsledamoten Carl B Hamilton under rubriken både säkerhetspolitik och miljö. - Jag är kritisk mot mina allianskamrater i regeringen som inte undersöker alternativet en gasledning på land via Polen i stället. Det borde gasintressenterna också ställa upp på, sade Hamilton. 

Daniel Svanell, som i dag representerar Nord Stream, var under några Anna Linds presstalesman i utrikesdepartementet. Han förstod oron hos Karlskronabor och andra invånare i Blekinge, särskilt som gasledningen inte berör Sverige. Huvusaklig gasköpare är Tyskland och energibristen i vårt södra grannland har lett till ökad användning av brunkol och olja. Han fick understöd av energiexperten Kurt Lekås, som också pekade på energibehovet och vikten av ny energi som gynnar miljödiskussioner och nyetableringar.

25 miljoner hushåll kan få billigare el och koldioxidutsläppen kan sänkas med 100 miljoner ton årligen, sade Daniel Svanell.

Detta påstående ifrågasattes av Greenpeaces talare Staffan Danielsson, som hävdade att miljövinster bara uppstår om den ryska gasen ersätter dagens miljöovänliga  kol och olja vid el- och värmeproduktion. Utökad energianvändning bibehåller miljöproblemet med kol och olja. Han kritiserade också den miljökonsekvensbeskrivning som Nord Stream har lämnat in till de berörda staterna kring Östersjön.

Centerpartiets utrikespoltiska representant, riksdagsledamoten Kerstin Lundgren underströk också vikten av ett landbaserat alternativ och de säkerhetspolitiska konsekvenser en gasledning i Östersjön kan få. Även om kontrollplattformen vid Gotland nu har förhandlats bort kan sensorer och andra underrättelseorgan placeras vid gasledningen, även för olika forskningsprojekt. Hur går det till exempel med fisket när havsbotten förändras? Lek- och fångstplatser för fisket kanske inte blir desamma som i dag.

Projektet skall påbörjas 2010 och 120 mil dubbla rör dras genom Finska viken, öster om Gotland och Bornholm till den tyska kusten. Dragningen vid Bornholm har flyttats och passerar i dagens projekt öster om  ön för att undvika minfält, krigsmateriel, senapsgaskapslar m m som ännu inte destruerats, trots att det är 63 år sedan andra världskriget avslutades.

Utmärkt moderator för Pax Baltica var Sveriges Radios Polenkorrespondent Kjell Albin Abrahamson som ledde talarna med fast och humoristisk hand, inga tidsgränser för tal och debatt passerades. Glädjande var också att öröogsbasens och kustbevakningens personal var väl företrädda. Sålunda deltog kustsbevakningens nya chef Judith Melin, tidigare chef för Kärnkraftsinspektionen, under hela eftermiddagen och kvällen.

Ingegerd Wärnersson avslutade gastankarna och miljön med en egen erfarenhet som ordförande i kommunfullmäktige i Båstad på 1980-talet. - Då blev det aldrig tal om några alternativa placeringar av järnvägstunneln genom Hallandsåsen, ett beslut som jag djupt ångrar. Det finns säkert alternativ som i dag hade möjliggjort en färdig tågtrafik sedan flera år.

Arrangörer var Allmänna Försvarsföreningen i Blekinge med stöd avv AFF i Stockholm, Länsstyrelsen, Karlskrona kommun och Blekinge Tekniska Högskola.

En utmärkt middag på Restaurang Greven avslutade årets Pax Baltica.

Erik Lidén
frilansjournalist
Tidigare styrelseledamot i AFF


allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen