Uppdaterad: 2014-06-16
allmänna försvarsföreningen
Nr 2 /2014 av
Vårt Försvar


aff - allmänna försvarsföreningen

Länkar
Intressanta
bloggar
Stöd våra svenska soldater!
Klicka på bilden
aff:s nya
Informationsfolder


Folk och Försvars resa till Egypten och Israel 11-17 mars 2012
Pax Nordica 2012
Försvarets stöd av svensk säkerhetspolitik. Sem 20120301
Pax Baltica 2012 – ett par länkar till tidningsreferat         Länk 1            Länk 2

Vad innefattar ett modernt luftförsvar?
Svenskt luftförsvar står inför stora utmaningar
AFF:s generalsekreterare diskuterar JAS på SvD:s ledarblogg – ”Luftförsvaret måste ses som en helhet!”
Håkan Syrén manar till försvarssamarbete i Europa
Håkan Syrén, tidigare svenska överbefälhavare och numera ordförande i militärkommittén i EU höll ett tal 19 september där han utmålade en mörk bild av försvarsförmågan i Europa.
Försvarsmaktens materielförsörjningsplan 2014-2020
Sveriges relationer till Nato efter Libyen
Ann-Sofie Dahl har under en forskarperiod på Nato Defence College skrivit en forskningsrapport där hon beskriver Sveriges relationer till Nato efter Libyen.
Tidigare notiser
Klara försvarsmakten rekryteringen?
Den 11 oktober anordnade AFF-Z, i samarbete med Försvarsutbildarna i Jämtland och Fältjägargruppen, ett föredrag med efterföljande frågestund och diskussion.
”Vad rör Baltikums säkerhet oss? Baltikums militärpolitiska läge och den svenska Solidaritetsförklaringen”.
Med Karlis Neretnieks som huvudtalare arrangerade AFF Skåne 16 oktober ett seminarium där Baltikum och svensk solidaritet stod i centrum
Finland satsar på vapen med lång räckvidd
I mars valde Finland att anskaffa  Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) till sina F-18 Hornet.
http://www.youtube.com/watch?v=MDsXIz8PGZg
Kan Baltikum försvaras?
Totalförsvarets Forskningsanstalt (FOI) har nyligen publicerat en rapport med titeln The Security and Defensibility of the Baltic States
Från väst till öst – var finns Sveriges framtida osäkerhet?
Vid en konferens i Linköping arrangerad av AFF Östergötland diskuterades bland annat utvecklingen i Asien.
Försvarsutgifter minskar i budgetkrisens spår.
I en ny rapport från FOI jämförs försvarsutgifter i tio olika länder. Sveriges försvarsutgifter har minskat snabbare än i de övriga länderna. De svenska försvarsutgifterna har gått från en första- till en sistaplats bland de nordiska länderna under 2000-talet, mätt som andel av BNP
NUTIDA OCH FRAMTIDA UTMANINGAR FÖR SVENSK OCH FINSK SÄKERHET
Vid ett seminarium som arrangerades av Folk och Försvar, Finlandsinstitutet och Hanaholmen diskuterades nordiskt samarbete och de säkerhetspolitiska utmaningar som Sverige och Finland står inför.
Seminariet kan följas på webb-tv via denna länk.
Nytt nummer av Försvarets Forum
I novembernumret av Försvarets forum (nummer 8, 2012) får vi följa en avancerad övning för patrullsjukvårdare från specialförbanden. De får öva på krigssjukvård i de mest kaotiska miljöer man kan tänka sig, och i extremer i form av kyla, värme, rök och mörker

Insatsförband i marinen och flygvapnet bör bemannas bättre
Riksrevisionen har granskat bemanningen inom marinens och flygvapnets stående insatsförband. Förbanden ska vara komplett bemannade och ha en hög tillgänglighet för att kunna genomföra insatser både i Sverige och utomlands. Granskningen visar att det finns brister i bemanningen som gör att förbandens tillgänglighet och förmåga begränsas. Situationen med låg bemanning har funnits under längre tid.
"Användas för att verka krigsavhållande"
SÄLENFJÄLLEN: Viktigt att förebygga risker för framtida hot
Stefan Ring, försvars- och säkerhetsanalytiker, tycker inte att Sveriges försvarskapacitet är tillräcklig.
Han efterlyser också en debatt om vilka säkerhetsrisker som finns i dag och hur vi kan förebygga att dessa utvecklas till reella hot i en framtid.
Länk för info
Försvar och samhällets krisberedskap
Riksrevisionsverket genomför fortlöpande en granskning av olika funktioner som påverkar den svenska förmågan att hantera säkerhets- och försvarsfrågor. Olika rapporter finns tillgängliga på Riksrevisionens hemsida.
Länk för info
Rikskonferensen i Sälen 2013 – för mycket fokus på hotbilder
Ett problem när vi diskuterar försvarspolitik är ett ständigt fokus på hotbilder antingen frånvaron av dagens eller bristen på kunskap om morgondagens.
Insikten att Försvarsmakten inte bara är till för att hantera ett eventuellt framtida angrepp eller att delta internationella operationer långt borta från Sverige verkar inte finnas.

Kan vi försvara oss?
Vid en konferens arrangerad av Allmänna Försvarsföreningen i Norrbotten presenterade Kungliga Krigsvetenskapsakademins ständige sekreterare Björn Andersson studien ”Kan vi försvara oss”?
Något som fick Johan Eriksson vid Norrbottenkuriren att reagera.
Läs reaktionen!
Läs Akademiens studie


Var tid har sitt försvar
Europeiskt samarbete präglat av ekonomisk kris med minskade försvarsbudgetar till följd, ett nära förstående trupptillbakadragande i Afghanistan och ett förändrat geopolitiskt fokus i världen. Vilka är det svenska försvarets utmaningar framöver? Överbefälhavare (ÖB) Sverker Göranson diskuterar dagens och framtidens försvar med statsvetarna Magnus Ekengren och Mike Winnerstig. UI:s direktör Anna Jardfelt modererar.
Se ÖB:s framträdande via följande länk


”Bidrar till att stigmatisera soldatyrket”
I en debattartikel i Lundagård antyder Annika Skogar att Försvarsmakten är något att skämmas över och utmålar en felaktig bild av vilka som blir soldater. Detta är en felaktig uppfattning anser Christoffer Hökmark, Lunds akademiska officerssällskap.
Länk

Finska röster om svensk försvarspolitik
De finländska journalisterna Olli Kivinen och Kari Huhta på Helsingin Sanomat har i varsin text publicerat sin syn på den svenska försvarspolitiken och det nordiska samarbetet där frågan om Nato är svår att komma runt

Alla talar om Nato, men inget händer
I rapporten ”Alla talar om Nato, men inget händer:
Debatten om Natomedlemskap i Finland” skriver Charly Salonius-Pasternak, säkerhetspolitisk analytiker på Utrikespolitiska institutet i Helsingfors, om den finska opinionen kring Nato.
Kan det finska folkets åsikt om Natomedlemskap ändras och hur kommer det i så fall att ske?
Länk
Tolkarna lämnas åt talibanerna - Sverige behöver ta sitt ansvar
När ISAF drar sig ur Afghanistan 2014 riskerar de lokalanställda tolkar som arbetat för trupperna att stå utan beskydd.
Talibanerna ser tolkarna som förrädare och redan nu har flera av dem mördats.
Andra ISAF-länder har därför utarbetat särskilda asylprogram för att ta hand om sina tolkar.
Den svenska regeringen har dock hittills skjutit problemet ifrån sig.
Försvaret måste samverka bättre med det civila samhället
Björn N Andersson med erfarenhet bland annat från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap efterlyser en bättre samverkan mellan Försvarsmakten och de civila delarna av samhället.
Länk
Kan Sverige försvara sig? – Seminarium i Linköping
Vid ett seminarium 29 april arrangerade AFF Östergötland en diskussion kring den svenska försvarsförmågan.
De som inledde diskussionen var:
·       Försvarsmaktens planering fram till år 2019: Generallöjtnant Jan Salestrand, chef Ledningsstaben Försvarsmaktens Högkvarter.
·       Utmaningar och vägval i försvarets ekonomi: Överingenjör Peter Nordlund, Försvarets Forskningsinstitut.
·       ”Kan Sverige försvaras?”: Generalmajor Björn Andersson, sekreterare i Kungliga Krigsvetenskapsakademin.
Länk
Ny ordförande i AFF Skåne
Vid årsmötet i maj valdes Mats Welff till ny ordförande
Ny ordförande i Vårt Försvars redaktionskommitté
Efter nära tolv års framgångsrikt arbete som ordförande i Vårt Försvars redaktionskommitté har Olof Santesson nu lämnat över ansvaret till Claes Arvidsson. För de flesta av oss är Claes välkänd som försvarsdebattör, inte minst på SvD:s ledarsida. Kanske mindre känt bland den breda allmänheten, är att han även har en omfattande bokproduktion bakom sig, inte minst om utvecklingen i Östeuropa. Hans engagemang för förändringarna i Polen har uppmärksammats på olika sätt och Claes har erhållit Riddarkorset av Republiken Polens Förtjänstorden.Hans CV!
Ni kan även följa Claes Arvidsson på hans blogg - http://claesarvidsson.se/
Försvarsforum 14/10 i Malmö – en succé!
Den försvarspolitiska debatten engagerar. Vid Försvarsforums arrangemang i Malmö samlades cirka 220 åhörare för att lyssna på presentationer från ledamöter från Kungliga Krigsvetenskapsakademin och den efterföljande debatten mellan Allan Widman (fp), Hans Wallmark (m) och Peter Jeppsson (s). Moderator var Heidi Avellan från Sydsvenskan.
Evenemang
Arrangör
Tid
Plats
Läs Mer
-
-
-
-

Försvarsforum är igång – första debatten avklarad
Försvarsforum är ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Försvarsutbildarna och Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) som syftar till att informera och diskutera försvars- och säkerhetspolitiska frågor inför försvarsbeslut 2015 på temat ”Hur försvara Sverige?”.
Detta sker på många platser i Sverige under innevarande höst och under 2014.
Allmänna Försvarsföreningen i Almedalen
Liksom under 2012 valde AFF att delta i Almedalen inom ramen för samarbetsprojektet ”Försvarspolitisk arena”
AFF länsavdelning i Värmland har hållit sitt första möte!
Tisdagen den 29 oktober höll Allmänna Försvarsföreningen i Värmland sitt första möte.
Föreningen bildades i augusti i år och landshövding Kenneth Johansson är ordförande.
Försvarsforum i Lund 20131125                   Se debatten på följande länk
Försvarsforums framträdande  i Stockholm den 2:a december !
Är Du redo när krisen kommer?
AFF:s länsavdelning i Östergötland genomförde i samverkan med Civilförsvarsförbundet och Försvarsutbildarna ett seminarium i Linköping torsdagen den 7 november 2013 där riskområden och samhällets generella krishanteringsförmåga diskuterades.
Finska Försvarsuniversitetet analysera Ryssland
I en nyligen publicerad rapport analyserar finska experter utvecklingen i Ryssland i relation till Finland
Försvarsfrågan hetare – Rikskonferensen 2014
Valåret har inletts och det stundande riksdagsvalet i höst har som konsekvens att flertalet samhällsfrågor sätts under lupp. Försvarsfrågan utgör inget undantag varför årets konferens i Sälen i regi av Folk och Försvar, för övrigt den 67:e i ordningen, kom att få karaktären av att vara högprofilerad. Närvaron av H M Konungen, Finlands president Sauli Ninistö, statsministern, ledarna för de politiska partierna liksom chefer för myndigheter och företrädare för organisationssverige markerar att politikområdet säkerhet och försvar ingalunda saknar betydelse     


Riksrevisionen fortsätter att granska Försvarsmakten
I flera rapporter har Riksrevisionen granskat Försvarsmakten. I den senaste rapporten analyserar man den militära förmågan till uthålliga insatser. Riksrevisionens slutsatser är att ”…det inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara de uppgifter Försvarsmakten har vad avser insatser, beredskap och utveckling. Riksrevisionen har funnit att antalet tillgängliga och planerade markoperativa bataljoner samt antalet stöd- och funktionsförband är gränssättande på ett sätt som gör att målen inte heller på sikt kan uppnås”.
Länk
Läsvärd beskrivning av en säkerhetspolitisk kris i vårt närområde
Johan Wiktorin har skrivit en mycket tänkvärd och trovärdig bok om svårigheterna för Sverige att hantera en kris mellan Ryssland och Litauen som kommer att hota freden även i vårt land. Boken kan beställas hos Kungliga Krigsvetenskapsakademin http://kkrva.se/  och är en given läsning för alla som funderar på svensk säkerhets- och försvarspolitik.
Manifestation för Ukraina
Varje måndag samlas Måndagsrörelsen på Norrmalmstorg i Stockholm för att stödja Ukrainas självständighet.
Måndagen 31 mars talade AFF:s generalsekreterare Stefan Ring,
riksdagsledamot Veronica Palm (s) och EU-parlamentarikern Anna Corazza-Bildt (m).      


Allmänna Försvarsföreningen växer - ny länsavdelning i Halland!
Just nu befinner vi oss i en tid då läget i Europa känns mer osäkert än på mycket länge. Behovet av information och debatt om säkerhets- och försvarspolitiska frågor är stort. Det är därför glädjande att en ny länsavdelning bildats i Halland.
Frivärlds säkerhetspolitiska konferens 2014
Den 28 april genomförde Frivärld sin årliga säkerhetspolitiska konferens, den andra i ordningen. I år hade konferensen titeln “Security in Northern and Eastern Europe 2014? och den fokuserade nästan uteslutande på den rådande situationen i Ukraina. Inte sedan kalla kriget har den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde varit allvarligare än nu.

På bifogad länk går det att titta på videoinspelningar från konferensen.
Nordiskt försvarssamarbete i fokus
Onsdagen 4 juni genomförde Försvarsforum i Kungälv, inom ramen för Mötesplats Norden, en mycket lyckad seminariedag på temat nordiskt försvarssamarbete med deltagande av bland andra försvarsminister Karin Enström och en bred uppslutning av expertis på området som föreläsare.
Läs mer….