Organisation
aff har i dag c:a 2 000 medlemmar och är organiserad med 9 aktiva länsavdelningar samt en samverkande förening: Föreningen för Göteborgs Försvar
Föreningen leds av en årsstämma och en central styrelse med säte i Stockholm. Ordförande är Maria Nyberg-Ståhl.
Föreningens centralkansli är lokaliserat till Teatergatan 3, 1tr, i Stockholm. Generalsekreterare är Stefan Ring.
aff är medlemsorganisation i Folk och Försvar, och samverkar i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Postadress: Teatergatan 3:1, 111 48 STOCKHOLM
Tfn: 08- 678 15 10     (Upphör 20140430)
Mobil: 0708-60 87 71

Plusgiro: 127 11-8
Bankgiro: 482-8885

e-post: stefan.ring@aff.a.se
Namn och adresser till länsavdelningarna
Styrelse och redaktionskommitté Vårt Försvar
Intressanta Länkar till andra organisationer
Stadgar antagna 2013-05-15
allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen

Årsstämma 2013
Förvaltningsberättelse 2012
Verksamhetsplan 2013
Övergripande strategi samt arbetsordning styrelse och förening
Arbetsordning Föreningen aff
Arbetsordning styrelsen aff