aff:s nya ordförande

aff:s nye
Ordförande
Maria Nyberg Ståhl
Ett bärande argument för insatsförsvaret har varit att utveckla Försvarsmakten till ett relevant säkerhetspolitiskt instrument, i en säkerhetsmiljö där mobiliserings- och invasionsförsvaret uppfattats vara obsolet. Det gamla försvaret är avvecklat och vi står inför ett viktigt val. Detta handlar om att förutsatt bibehållen ambition att vidmakthålla nuvarande försvarsstruktur så måste vi acceptera en kostnadsutveckling som i hög grad genereras av externa och internationellt drivna faktorer. Gör vi inte det så innebär detta att vi successivt börjar reducera vår nuvarande numerärt begränsade insatsstruktur. En sådan utveckling innebär sannolikt avvecklingen av kompletta kapacitetsområden.

Ökningar av försvarskostnaderna är sannolikt något i hög grad orealistiskt i nuvarande säkerhetspolitiska situation. Uppehållandet av nuvarande bredd av militära kapaciteter är därför sannolikt enbart möjligt inom ramen för ett framgångsrikt nordiskt samarbete på försvarsområdet givet alliansalternativets karaktär av politisk icke-fråga.

Detta föga heltäckande försök att teckna några av Försvarsmaktens huvudproblem kan spädas på med ännu ett. Detta utgår ifrån frågeställningen om vilken reell substans som finns i det samhällsförsvar som skulle ersätta det avsomnade totalförsvaret. Viljan och förmågan att svara på den frågan övertygar inte. Danmark och Finland har substantiella samhällsförsvar, om än namnet på dessa är det traditionella ”totalförsvaret”. Att riva ner går betydligt snabbare än att skapa något nytt vilket inte är någon ny sanning.

Säkerhetsfrågorna uppvisar ingen brist på ämnen att analysera diskutera och debattera. Vår förening har också för framtiden en viktig uppgift att fylla som plattform för saklig debatt. Vår opolitiska status är en styrka som öppnar upp för medlemskap för människor med ett vitt spektra av åsiktsmässig hemvist. En nackdel är dock att aff tenderar att bli allt mindre känt i samhället, vilket återspeglas i medlemsantalet. Detta kräver en ändring om vi skall bli synliga och hörda i debatten. Vi behöver bli fler och det finns inga som är bättre lämpade att rekrytera nya medlemmar är vi själva.
Maria Nyberg Ståhl är aff:s nya ordförande
En mycket stor utmaning för Försvarsmakten under de närmaste åren sammanhänger med de ekonomiska möjligheterna att vidmakthålla den nuvarande försvarsstrukturen. Detta är inte unikt för Sverige utan gäller för samtliga västländer. Problemets kärna handlar om graden av politisk vilja att satsa resurser på statens säkerhetsstrukturer där försvarsmakterna utgör en del. I och med att riskerna för existentiella konflikter uppfattas vara liten tenderar medborgarna att allt mindre viktlägga statens traditionella roll som tillhandahållare av säkerhet och mera betona dess roll som en garant för social och ekonomisk välfärd. Med andra ord blir den politiska viljan att satsa resurser på säkerhet underordnad välfärdsskapande åtgärder vilket i sin tur direkt kan spåras till den dominerande uppfattningen hos flertalet medborgargrupper att den säkerhetspolitiska himlen inte täcks av alltför hotande ovädersmoln. I ett läge av ekonomisk recession förstärks trycket på effektiva social- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder och möjligheterna att argumentera för militära satsningar blir inte större i en situation som karakteriseras av att konkurrensen mellan olika samhällssektorer hårdnar och att denna konkurrens sker i en säkerhetspolitisk miljö som uppfattas vara gynnsam.

Upprätthållandet av försvarsstrukturen och bibehållen ambitionsnivå avseende försvarsförmåga handlar bland annat om möjligheterna att kontinuerligt kunna förnya materielen, upprätthålla utbildningsnivån, samt kunna attrahera och därmed rekrytera men också bibehålla de kvinnor och män som har rätt kompetensprofil.

En stabiliserad struktur på dagens nivå förutsätter en budgetutveckling som säkerställer en köpkraft som ligger på dagens nivå. Här reser sig tvivel för framtiden. Under långa perioder av det kalla kriget och efter detta har vi upplevt en obalans mellan beslutad försvarsstruktur och försvarsbudgeten. Utebliven kompensationen för inflation liksom kostnadsökningar för bland annat materiel, vilken ökar med cirka 7,5 % per år, har resulterat i successiva reduceringar av såväl försvarsstrukturen som aktivitetsnivån.

allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen