aff:s generalsekreterare

aff:s Generalsekreterare
Stefan Ring
Allmänna Försvarsföreningen (AFF) är en av de äldsta ännu fungerande organisationerna i Sverige.
Under över 120 år har föreningen bedrivit en verksamhet som varit inriktad mot säkerhets- och försvarspolitisk information och debatt.
Att under så lång tid kunnat överlevavisar att det finns en stark och fungerande struktur som burits upp av olika engagerade medlemmar.
Något som talar för att Allmänna Försvarsföreningen kommer att kunna spela en viktig roll även i framtiden.
Om föreningen ska fortsätta en kunna vara en viktig aktör krävs dock hela tiden förändringar.
Samtidigt är det viktigt att bevara de grundläggande värderingarna.
När föreningen bildades 1890, befann sin det svenska försvaret i stor omvandling.
Gamla hotbilder och strategiska doktriner bedömdes inte längre vara ändamålsenliga.
Diskussionen gällde särskilt en revidering av centralförsvarsprincipen samtidigt som det fanns planer på att indelningsverket skulle ersättas av allmän värnplikt.
Idag står vi inför andra frågeställningar; relationen mellan internationella insatser och ett nationellt försvar, det nya personalförsörjningssystemets möjligheter att tillgodose
Försvarsmaktens behov och en förändrad hotbild.
Situationen då AFF bildades kan därför jämföras med dagens situation.
Även idag vi inför stora utmaningar som inte har självklara svar.
Behovet av en klarläggande säkerhets- och försvarspolitisk information och debatt, en viktig omständighet som bidrog till att AFF bildades, gäller i idag precis som för drygt 120 år sedan.
Själva grundvalen för AFF:s existensberättigande utifrån dessa parametrar behöver därför knappast ifrågasättas.
Ett intressant faktum är att vid bildandet av AFF 1890 är att människor med olika ståndpunkter beslutade att ingå i samma förening.
Förespråkare för värnpliktsystemet samsades med de som argumenterade för ett bevarande av indelningsverket i en gemensam syn på att de trots olika uppfattningar ändå var ense om att en stark Försvarsmakt var en viktig del av svensk säkerhet.
Även idag är denna inställning en viktig grund för AFF.
Uppfattningen att det militära försvaret utgör en vital del av säkerheten för det svenska samhället gäller fortfarande.
Samtidigt som AFF som organisation avstår från att argumentera för olika lösningar för att bevara den svenska militära förmågan.
Däremot ska föreningen aktivt bidra till att möjliggöra en debatt där olika företrädare ges möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter.
Trots att föreningen haft ett fokus på det militära försvaret har utvecklingen inneburit att även civila delar i det svenska säkerhetssystemet fått en allt större betydelse.
Detta kunde redan märkas under det kalla kriget då satsningen på ett ”totalförsvar” kom att lyfta fram även de satsningar som gjordes in den civila sektorn.
Kravet på begreppet säkerhet inte bara behandlar den militära organisationen har blivit ännu mer påtagligt under senare år.
Idag gäller diskussionen såväl militära som civila hot.
Föreningens verksamhet omfattar därför även säkerhet i ett vidare begrepp.

Min roll i föreningen är att utveckla föreningen enligt de beslut som tas av AFF styrelse och som framgår av verksamhetsplanen.
Samtidigt är AFF en medlemsstyrd organisation och där länsavdelningarna utgör en central del av föreningens verksamhet.
Som generalsekreterare är en av mina viktigaste uppgifter att stödja deras aktiviteter och att arbeta för att nya länsavdelningar organiseras.

AFF har verkat under mer än 120 år – fortfarande har föreningen en viktig roll att spela!

Stefan Ring

allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen