Nr 2 2000 Årgång 111
Ledare: Försvaret i motvind
Porträttet: Erik Lidén: Sveriges nionde överbefälhavare
Reportage: Martin Arkel: Nya Armémuseum
Referat: Carl-Gustaf Hammarskjöld: AFF:s årsstämma 2000
Litteratur: Carl-Gustaf Hammarskjöld: Den fjärde försvarsgrenen
Referat: Per Ahlin: Europeisk krishantering
Referat: Pertti Torstila: Finland framgångsrik ordförande i EU
Litteratur: Olof Santesson: NATO - för och emot
Debatt: Michael Moore och Christian T Madsen: Nya tider - nytt försvar
Debatt: Jan Jonsson: Det strategiska vägvalet
Debatt: Lena Gustavsson: Infrastrukturens sårbarhet
Debatt: Herman Westrup: Försvarsbeslutet och omvärldsutvecklingen
Uppsats: Uppsatstävlingen om västsvenskt försvar
 Nr 3 - 2000 Utkommer i oktober 2000. Manusstopp 8 september 2000
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.