FILM  Bilder

Anders Weidung:

Nordic Peace, skolan och attityderna till totalförsvaret

I månadsskiftet september-oktober ägde övningen Nordic Peace, in the spririt of PfP, rum i milo Mitt, med deltagare från de nordiska och baltiska staterna. Författaren som är lektor i samhällskunskap följde övningen. Han pekar på att denna slags övningar av fredsfrämjande och humanitära insatser ger en utmärkt inblick i totalförsvaret, särskilt dess nya uppgifter. Fler borde ta chansen till besök hävdar han.

Behovet av ett modernt och starkt militärt försvar, det som vi i Allmänna Försvarsföreningen skall verka för, framstår för en yngre generation alltmer långsökt för ett land som vårt. Det storpolitiska läget och de ekonomiska svårigheterna här hemma går därvid hand i hand. Till detta kommer att allt färre får egen erfarenhet av tjänstgöring inom försvaret.

Mot detta står, som alla läsare av denna tidskrift så väl vet, exemplen från Bos-nien samt de risker, som är förenade med det labila sociala, ekonomiska och politiska läget i Ryssland. Konflikter i andra delar av världen kan spridas och den internationella terrorismen m m får ökade möjligheter. Allt sådant är självklart för oss.
Men hur gör vi för att, till de skeptiska och de okunniga, på ett trovärdigt och intresseväckande sätt, sprida insikt om behovet av ett allsidigt och starkt svenskt försvar, sammansatt och tränat för nutida och framtida behov? Detta är naturligtvis AFF:s kärnfråga, där många utmärkta insatser gjorts och görs.
Som en liten del av svaret på en sådan fråga skulle jag vilja peka på främst två företeelser, nämligen dels övningen Nordic Peace och dels totalförsvarets skolsatsning.
När jag nu fokuserar på dessa två företeelser, riktar jag mig inte minst till lärare och lärarutbildare inom grundskola, gymnasieskola och högskola. En övning som den jag här nedan beskriver kan mycket väl ge stoff även för mellanstadiets undervisning, då ju det humanitära momentet är så tydligt och lätt att se. IT-baserad ämnesmetodik på lärarhögskolan har i Nordic Peace och totalförsvarets skolsatsning alldeles utmärkta och moderna hjälpmedel och verksamheten är också politiskt okontroversiell, vilket är en stor fördel.
Det är fråga om en samhällsverksamhet baserad på breda riksdagsbeslut syftande till att säkerställa några av våra mest grundläggande värden, nämligen frihet och fred, inte bara för oss utan också för våra medmänniskor.
Men jag riktar mig också till AFF. Jag menar att AFF som organisation med mycket omfattande förankring i breda lager i samhället kan hjälpa till att fästa lärare och elevers uppmärksamhet på de två förträffliga läromedel, som Nordic Peace och totalförsvarets skolsatsning utgör. Därmed, tror jag, bidrar AFF på bästa sätt till att uppnå sin huvudmålsättning.

Nordic Peace
I månadsskiftet september-oktober ägde en, ur flera synvinklar sett, mycket intressant övning rum i trakten av Södertälje (Almnäs) och på Gotland, "Betaland", som det så fyndigt kallades i övningen. Scenariot i övningen var att vi skulle söka skilja de stridande åt i ett uppflammande inbördeskrig i ett fiktivt land, Betaland, där en utbrytarrörelse sökte skapa en egen stat.

Övningsmålen var bl a följande:
o Att främja samarbete mellan inter-nationella organisationer, såväl statliga som frivilliga, och militära stridskrafter,
o att öva gemensam planering, övning och utbildning, transport och operationsledning
o att öva, utveckla och genomföra sjuktransporter med fordon och flyg
o att öva minkunskap och minmedvetande
o att öva hantering av media i en konflikt som den övade
o att öva förståelsen av konflikter, regler för internationella styrkors ingripande samt förhandlingsteknik.

Ett mycket stort antal aktörer från flera länder deltog:
o militära förband från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige samt en observatör från Island
o civila deltagare som UNHCR (FN:s flyktingskommissariat), Rädda Barnen, Röda Korset, Amnesty International, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen samt Kristna Fredsrörelsen
o svenska organisationer m m såsom FOA, Civilförsvaret, Räddningsverket, ÖCB, SPF, Kustbevakningen, SLK, SKBR, FMCK, FRO, lokala kommunala myndigheter m m

Pedagogiska aspekter
Uppräkningen ovan är inte främst till för att informera läsarna om övningen. I stället vill jag fokusera på ett annat förhållande.

Vi kan sammanfatta detta så att övningen visar oss mångsidigt samarbete;
o civilt-militärt
o nordiskt-baltiskt
o offentligt-frivilligt
samt att övningen tydligt visar ett lättförstått, mycket humanitärt, mål!

Främst av allt övades samarbete mellan ett stort antal civila och militära enheter, s k CIMIC på modernt övningsspråk.
Dessutom övades samarbete mellan många länder, som alla vill bidra till fred och säkerhet. I detta ligger också en stark samarbetsaspekt mellan de gamla, demokratiska välfärdsstaterna i Norden och de nyligen åter självständiga baltiska länderna.
Det stora antalet helt civila aktörer är påfallande, både offentliga (stat, landsting, kommun) samt frivilliga, vilka alla tillsammans försöker skapa en helhetssituation som skall vara bra för stridande, lidande och hjälpbehövande folk.
Vad gäller media övades även detta mångsidigt och professionellt! Man hade press- och informationscentrum, besöks- och observatörsbyrå, övningstidning, egen radiokanal (nordic peace radio) egen fältpostadress, hemsida (www.ovning.mil.se) samt e-postadress (np98@swipnet.se).
Kort sagt var övningen alldeles idealisk för att visa hur vi i framtiden kan använda försvarsstyrkor, civila enheter och frivilliga organisationer i internationell samverkan för att åstadkomma fred och utveckling åt folk i nöd. Den sätter militära styrkor och andra försvarsorganisationer i demokratiska länder i ett rimligt sammanhang. Ett stort antal lättförstådda kontaktytor finns mot många delar av samhället! Där ligger nyckeln till den framtida attityden till försvarspolitiken! Den kan därför ha större chans än andra att lösa upp fördomsfulla attityder gentemot försvaret.
Av dessa skäl borde en övning som denna besökas av ett stort antal (flera hundra) gymnasielärare, främst i samhällskunskap men även i andra ämnen (vård, språk m m) i stället för den fåtaliga skara som nu deltog en dag, ett stort antal mellan- och högstadielärare, lärarutbildare, journalistutbildningar, media samt, inte minst viktigt, företrädare för politiska organisationer och andra opinionsbildare.
Det bör dock påpekas att övningsledningen och den deltagande personalen var mycket positiv till besök och att övningen, jämförd med andra övningar inom försvaret, var mycket öppen till sin karaktär. Att arbeta mitt i ett civilt samhälle var ju meningen med övningen och i övningen ingick varken taktik eller materiel, som kunde föranleda sekretess. De lärare, som fick förmånen att vara med en eftermiddag på Almnäs, togs emot på ett mycket vänligt och professionellt sätt i en internationellt präglad miljö. Finska, norska, danska och svenska officerare ställde upp och berättade om övningen och visade förberedelsearbetet i en atmosfär präglad av modernt, prestigefritt och effektivt nordiskt samarbete när det är som bäst.

Vad kan AFF göra för att stödja skolan, lärarutbildningen m fl?
Som jag ser det kan AFF arbeta på två plan för att nå ut till de nämnda grupperna
Det ena är att bidra till spridning till målgrupperna av information om övningar som den nämnda och om pågående humanitära insatser likt den i Bos-nien (internationell, civil-militär och med frivilliga hjälporganisationer samt
s k fredsorganisationer).
Vad kan AFF göra härvidlag? Den frågan skulle kunna vara föremål för "brain-storming" ute i länsavdelningarna! Några faktorer att tänka på är följande:
Hur kommer övningarna till målgruppernas kännedom? Hur kan resurser/möjligheter skapas att ta ut t ex lärare ur skolan/högskolan (lärarutbildarna) till studiebesök på övningarna och/eller på annat sätt informera dem och förse dem med användbart pedagogiskt underlag?
Det andra AFF kan göra mer aktivt än nu är att främja ett ökat bruk av den stora satsningen "totalförsvaret i skolan".
Det utbildningspaket, som utarbetats inom totalförsvaret och som riktar sig till gymnasieskolan, har i år utkommit i sin fjärde version. Materialet är numera beprövat, mycket brett upplagt och tar hänsyn till de förutsättningar, som varje sådan satsning måste arbeta under.
Det senare är bland annat att en stor del av eleverna, de flesta kvinnliga samt ett stort antal manliga, inte kommer i kontakt med försvaret annat än via ofta rätt otillförlitliga opinionsförmedlare. Ett mycket stort antal lärare i samhällskunskap samt mediafolk har inte erhållit någon vettig utbildning om totalförsvaret. Vad kan AFF göra här mer än en mässa för de trogna?
Utbildningspaketet, som kan beställas och erhållas gratis, innehåller en video, faktahäften samt, främst av allt, en hemsida
(adress: http://www.totalforsvaret.se)
där klasserna kan arbeta med totalförsvarsfrågorna. Materialet är särskilt gjort för skolan och mycket välgjort. Det är brett upplagt och ger utrymme att själv formulera frågor och söka svar samt leder till stor elevaktivitet.
Med andra ord är materialet både interaktivt och elevaktiverade samt ger möjlighet för läraren att vara handledande, som han/hon förutsätts vara i dagens skola.
Förutom gymnasieskolan, kurs A i samhällskunskap, vilken alla elever har, passar materialet också i soldatutbildningen samt i andra utbildningar av samma karaktär. Det skulle därför vara bra om regementenas ansvariga för skol-kontakter samt officersutbildningarna, som ju sänder kadetterna ut till skolorna att informera om försvaret, vore väl medvetna om satsningen "totalförsvaret i skolan". Av erfarenhet vet jag att de ofta inte känner till detta. Vad kan AFF göra?
Kort sagt har vi framför oss, med övningar som Nordic Peace och verklighetsinsatser som i Bosnien samt med den utmärkta skolsatsningen, ur pedagogisk synvinkel en helhet och en klarhet vad gäller syften och samverkan, där inte minst den militära komponentens roll, som är den svåraste att förstå, framstår i ovanligt lättbegriplig form. Detta måste utnyttjas!

Anders Weidung är fil dr.