Litteraturtips
för skolbruk

Tidskriften Vårt Försvar speglar kontinuerligt det svenska försvaret och den svenska säkerhetspolitikens aktuella problem. Den är därför oumbärlig för den som vill följa dessa frågor.
Svenskt försvar och säkerhetspolitik har under senare år även tagits upp i en växande litteratur, både sakliga redogörelser och debattinlägg. Det följande är exempel på skrifter av intresse för lärare i historia och samhällskunskap och för specialintresserade elever på högstadiet och gymnasiet. Många av dessa böcker innehåller litteraturanvisningar.

Agrell, Wilhelm (1991): Den stora lögnen.
Stockholm: Ordfront

Andrén, Nils (1996): Maktbalans och alliansfrihet: Svensk utrikespolitik under 1900-talet. Stockholm: Norstedt.

Andrén, Nils (1997): Säkerhetspolitik. Stockholm: Norstedt.

Bjereld, Ulf (1997): Hjalmarsonaffären. Ett politiskt drama i tre akter.
Stockholm: Nerénius och Santérus förlag.

Dörfer, Ingemar (1992): Nollpunkten. Sverige i det andra kalla kriget 1979-1986.
Stockholm: Timbro.

Dörfer, Ingemar (1996): Sverige är inte neutralt längre. Timbro

Ekengren, Ann-Marie (1996): Sverige under det kalla kriget 1945-1969. En forskningsöversikt.
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Farväl till neutraliteten? (1998): Antologi utgiven av Ekerlids Förlag tillsammans med Bertil Ohlin-Institutet.

Försvar i nutid. Skriftserie utgiven av Centralförbundet Folk och Försvar.

Huldt, Bo, Welin, Gustaf, Örn, Torsten (1995):
Bevara eller skapa fred. Stockholm: Norstedt.

Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. Utkommer med 6 häften/år.

Leifland, Leif, och Åström, Sverker (1994):
Historiskt vägval. Följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av att bli, resp. inte bli medlem i Europeiska Unionen.
Stockholm: Utrikesdepartementet.

Neutralitetspolitikkommissionen (1994):
Om kriget kommit. Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-1969.
Stockholm: Utrikesdepartementet.

Nilsson (Dahl), Ann-Sofie (ed.) (1994):
Sveriges säkerhetspolitiska vägval.

Stockholm: Folk och Försvar.
Tidningen och världen. En vänbok till Olof Santesson (1998): Dagens Nyheter.