Arvid Cronenberg:

Mindre lyckad uppvärdering av Herr Thörnell

I VF nr 5-6/97 har Bengt Selander anmält boken "Svenska officersprofiler under 1900-talet" (red G. Artéus), en samling kortfattade biografier över framstående svenska officerare. Beträffande Göran Andolfs biografi över Olof Thörnell konstaterar Selander det märkliga i "hur denne vår förste ÖB:s insatser understundom nedvärderas." Till Thörnells försvar anför Selander att Thörnell dock "utarbetat den PM som skulle bli 1942 års försvarsbeslut - i huvudsak gällande under 20 år". Både "nedvärderingen" och "promemorian" är värda en kommentar.