Göran Lindmark:

ÖCB-initierad studie om krisledning i Båstad

En snabb beslutsprocess är nödvändig och möjliggörs genom en liten kvalificerad ledningsgrupp. Ledningsorganisationen bör på minsta möjliga sätt avvika från ordinarie ansvarsfördelning, och ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän ska vara tydlig. Politisk enighet och goda personrelationer är viktiga delar i ett krisledningsarbete.
Detta är några av de slutsatser som redovisas i en studie om krisledningen i Båstad i samband med utsläppet av giftigt vatten från tunnelbygget i Hallandsåsen. Studien har utförts av FOA på uppdrag av ÖCB, Överstyrelsen för civil beredskap.

Krisen kan sägas börja söndagen den 5 oktober 1997. Då sätter Båstads kommun sin beredskapsplan i tillämpning med anledning av ett giftutsläpp från tunnelbygget. Indikationen är att djur insjuknat och dött. Händelserna kommer att få stor uppmärksamhet, inte minst i media.
I kommunen tillsätts en ledningsgrupp med befogenhet att besluta i frågor som rör giftutsläppet. Därmed frångår man den normala kommunala organisationen. Efter några veckor minskas ledningsgruppens uppgifter. Läget har stabiliserats och befogenheterna återgår till de ordinarie beslutsfattarna. I januari 1998 avvecklas ledningsgruppen.

Höga informationskrav
En viktig erfarenhet och slutsats är att kraven på information såväl internt som externt blev mycket omfattande. Många informationsvägar behövde användas och informationsfunktionen förstärktes kraftigt. Kommunen måste ha direkta och snabba kanaler till medborgarna, och det är viktigt att informatörerna har lokal kännedom.
Principerna för informationsarbetet byggde på total öppenhet, snabbhet och korrekthet. En omfattande informationssamverkan behövde äga rum, bland annat med kringliggande kommuner, länsstyrelsen, departement och andra berörda myndigheter samt med regeringen.
Belastningen på ledningsgruppen blev mycket hög och behovet av expertstöd från till exempel centrala myndigheter stort.

Övning A och O
En annan viktig erfarenhet är att förberedelser och övning kan spara en del tid när krisen väl inträffar och medföra att vissa misstag kan undvikas.
Kriser och stora olyckor berör ofta andra verksamheter än räddningstjänst. Planering samt beredskaps- och ledningsövningar behövs för att man ska kunna hantera även dessa situationer.

Fortsatt utredning
Händelserna vid tunnelbygget har initierat en rad åtgärder på olika håll i samhället. Polisen utreder skuldfrågan. En oberoende kommission, tillsatt av regeringen, ska bland annat beskriva händelseförlopp, undersökningsresultat och konsekvenser samt studera beslutsprocessen, ansvarsförhållanden och samverkan. En miljögranskningsgrupp är tillsatt av Banverket. Naturvårdsverket ska göra en översikt av miljöskadorna. Banverket, entreprenören Skanska och kemiföretaget Rhone-Poulenc har tillsatt internutredningar för att analysera agerandet i den egna organisationen. En skaderegleringsgrupp inom Banverket utreder ersättningsfrågor och Styrelsen för psykologiskt försvar ska utreda hur myndigheter och medier har hanterat informationen till allmänheten.

Göran Lindmark är informationsdirektör vid ÖCB

Krisledning i Båstad.
(FOA-R - 98-00752-505 - SE, avdelningen för försvarsanalys, projektledare Douglas Dérans)