FÖRENINGEN FÖR GÖTEBORGS FÖRSVAR har till uppgift att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar inom Göteborg med omnejd.
Föreningen, som är partipolitiskt obunden och öppen för alla, bildades år 1912.
Föreningen är Sveriges största lokala försvarsförening och hade vid 1997 års utgång 614 medlemmar.
Föreningen arbetar fortlöpande med försvarsupplysning och lämnar bidrag till frivilliga försvarsorganisationer.

INBJUDAN TILL UPPSATSTÄVLING
FÖRENINGEN FÖR GÖTEBORGS FÖRSVAR inbjuder härmed till en uppsatstävling under rubriken:
VÄSTSVERIGE I ETT SÄKERHETSPOLITISKT PERSPEKTIV
En prissumma om sammanlagt 150.000 kronor ställs till förfogande. Syftet är att uppsatserna skall erbjuda underlag för bedömning av behovet av försvarsresurser i Västsverige, särskilt Göteborg, med utgångspunkt i detta områdes betydelse för Sverige såväl nationellt som internationellt. Perspektivet skall vara långsiktigt från den historiska och den nuvarande säkerhetspolitiska situationen.Framställningen skall vara objektiv och bygga på ingående kunskaper i ämnet, hålla en god vetenskaplig standard och även vara lättillgänglig. Uppsatsen bör omfatta cirka 20 trycksidor, högst 60.000 tecken. Forskare och andra personer med särskilda insikter i ämnet inbjudes sålunda att delta i tävlingen. Företrädare för universitet, skola, industri, media och andra civila verksamheter och för försvaret är alla lika välkomna. Flera författare får samverka om en uppsats.
Bedömningen av uppsatserna är anförtrodd en jury. I denna ingår professor em. Jörgen Weibull, professorn vid försvarshögskolan och allmänna försvarsföreningens ordförande Bo Huldt, f.d. militärbefälhavaren i Västra militärområdet konteramiral Bengt Rasin samt ordföranden i föreningens arbetsutskott kammarrättslagman Gunnar Dyhre.Första pris är 75.000 kronor, andra pris 50.000 kronor och tredje pris 25.000 kronor. Vid utbetalning göres avdrag för preliminär inkomstskatt.Föreningen förbehåller sig rätten att fritt förfoga över prisbelönta uppsatser, inkluderande rätten att låta trycka och publicera dessa och, i samråd med för-fattaren, även i kortfattad populär form. Uppsats inlämnas anonymt. Uppgift om författares namn bifogas i slutet kuvert. Detta öppnas efter det att juryn fattat sitt beslut. Uppsats skall vara inlämnad senast den 31 december 1998 under adress Föreningen för Göteborgs försvar, c/o Geron Jannesson, Ragnhildsgatan 6, 442 35 KUNGÄLV. Det är önskvärt att uppsats även lämnas på diskett.

Prisutdelning avses förrättas vid föreningens årsmöte våren 1999.

Upplysningar lämnas av styrelseledamöterna Johan Hallenborg tel. 031-287712, John Hägglund tel. 031-164295 (även 0300-27228) eller Geron Jannesson tel. 0303-211922.