Bilder
Anders Hellner:
Utrikespolitiska Institutet
http://www.ui.se

Utrikespolitiska Institutet ligger i Gamla stan i Stockholm på Lilla Nygatan 23 i en vacker gammal byggnad. Bättre läge kan man knappast tänka sig på en institution vars kanske viktigaste uppgift är att ta emot alla de som vill veta mer om utrikespolitiska frågor. UI, som institutet vanligen benämns, har nämligen till uppgift att " främja intresse för och kunskap om utrikespolitiska frågor " som det står i statuterna och där sedan det viktiga tillägget görs: Institutet som sådant tar inte ställning till berörda frågor. Det sistnämnda är mycket viktigt. UI bör vara höjt över alla misstankar för att gå någons ärenden att vara för eller mot någonting eller förorda ett ja eller nej. Höjt över all misstankar kan man säga att UI reser sig över många andra institutet och organisationer vilkas uppgift ju ofta är att försöka vinna folk för en uppfattning eller en inställning.

Trots att UI funnits i över sextio år är det inte så välkänt som det borde vara. Många har hört eller sett oss medarbetare kommentera händelser i radio och TV. En del har under några ambitiösa år under studietiden kanske prenumererat på några av UI:s skrifter, vilkas namn är svåra att komma ihåg. Några kanske har hört några framstående politiker eller forskare tala i de vackra lokalerna på Lilla Nygatan. Men mycket få vet vem som bekostar UI eller vem som styr och bestämmer verksamheten. Många tror att UI helt enkelt hör till utrikesdepartementet och därmed alltså skulle vara en del av regeringen. Så är emellertid inte alls fallet.
UI är en helt fristående institution och drivs av en föreningen som kallas Utrikespolitiska Samfundet. En del av budgeten täcks av årliga anslag från UD. Resten finansieras av inkomster från verksamheten och från anslag från andra håll.
Samfundet i sin tur består av förtjänta medborgare som gjort insatser på det utrikespolitiska området som journalister, forskare, politiker, diplomater osv.
UI grundades redan 1938 av sådana giganter som Herbert Tingsten, Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin. Folkbildning var då som nu ledstjärnan för en stor del av verksamheten. Idén var den gamla rätt så romantiska skandinaviska tanken att om demokratin skall fungera ordentligt räcker det inte med att en liten elit "the ruling class " har tillgång till kvalificerad information. Hela folket skall i princip nås av informationen. Även den utrikespolitiska. Därför ger UI sedan länge ut en rad publikationer just avsedda för en ganska bred allmänhet. Epok vänder sig med fyra nummer om året till skolelever och andra som kanske inte har så mycket förkunskaper när det gäller internationella förhållanden. Världspolitikens dagsfrågor, som funnits ända sedan UI grundades, kommer ut med 12 nummer om året. I varje häfte behandlas i essayform ett land eller ett urtrikespolitiskt problem.
För de något mer avancerade finns Internationella studier som i första hand vänder sig till forskare, militärer, diplomater, journalister eller lärare som har utrikesproblem som specialområden. Länder i fickformat beskriver förhållanden i alla jordens länder. Numera finns också länderna On-line, uppdaterade varje vecka.
UI har också ett stort bibliotek som är öppet vardagar mellan tio och halvfem. Det är en guldgruva för forskare och t ex för dem som skall skriva uppsatser. Förutom böcker och en mängd internationella tidskrifter finns också ett omfattande klipparkiv.
Forskningsavdelningen har för närvarande en rad olika projekt. Det gäller det säkerhetspolitiska och militära samarbetet som håller på att ta form i Europa. Det gäller mänskliga rättigheter samt Rysslands nya säkerhets och utrikespolitik. Vidare finns ett omfattande forskningsprogram som handlar om förhandlingar på miljö- och handelsområdet.
Vid sidan av det ordinarie forskningsprogrammet finns ett särskilt forskningsprogram kring särskilt EU-frågor där en rad yngre forskare från olika svenska universitet knutits till olika. Dessutom har Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) sedan ett par år et stort forskningsprojekt på UI med målsättningen att hantera kritiska situationer i Sverige och inom Östersjöområdet.
Och till sist vill jag gärna nämna det som jag själv har hand om, nämligen programverksamheten. Drygt fyrtio gånger om året kommer framstående politiker, forskare eller journalister från olika delar av världen till UI för att hålla ett föredrag eller för att delta ett seminarium. Dessa "lectures" är öppna för vem som helst, eller rättare sagt för dem som betalt en årlig avgift för att få kallelser.
UI:s hemsida kan man få reda på allt som görs och publiceras på UI.

Anders Hellner är ansvarig för programverksamheten vid UI